POLİTİKALAR


Miray İnşaat A.Ş olarak şirketimiz, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ortamlarda çalışanlarının proje üretim ve uygulama süreçlerini gerçekleştirmelerini iş verimliliğinin gereği olarak görmekte ve bu temel ilke doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayarak sistemin periyodik olarak gözden geçirilmesini, performansının izlenmesini ve sürekli olarak geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede, her bir proses PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) kriteri göz önünde bulundurularak hayata geçirilmektedir.

Miray İnşaat A.Ş ‘nin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kuruluşumuzun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak hazırlanmıştır.
b) Yaralanmaların ve sğlık bozulmalarının önlenmesi, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için şirket İSG Yönetim Prosedürü oluşturulmuştur.
c) Yürürlükteki İSG mevzuatına ve ilgili iş sağlığı ve güvenliği standartlarının şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermektedir.
d) Her tür bilgi ve belgenin dokümante edilmesiyle ilgili prosedürler hazırlanmış, bu çalışmaların uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.
e) Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile kuruluşun kontrolü altında tüm çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası duyurulmaktadır.
f) Özellikle saha uygulamalarında birlikte çalışılan tüm Alt Yüklenici firmaların kendi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları denetlenmekte, gerekli uyarılar ve talimatlarla çalışma şartlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı yönetim prensiplerimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Miray İnşaat A.Ş. ‘nin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, tüm proje uygulama sahaları ve dünya standartlarında projeler üretilmesi amacıyla birlikte çalıştığı tüm kurum, kuruluş ve firmalar dahilinde ana ilke olarak benimsenmiştir.


Miray İnşaat A.Ş’ nin iş yapış ilkesinde, kalite yalnızca bir terim değil, uygulamanın kendisidir.

Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulamak, kalite açısından sektöründe lider olmak, müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Müşterilerimizi memnun etme ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlama yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve eğitimi desteklemekteyiz.

Paylaştığımız gelecek ile birlikte ortak amacımız, bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi’ni temel ilke olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek Miray İnşaat A.Ş çalışanları olarak hepimizin görevidir.


Değişen teknoloji ve yenilikleri takip edip bunları genel ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda, yapılara değer katacak projeler geliştirerek güvenilir, kolay erişilebilir ve kaliteli hizmet üretmek.

Mevcut ve potansiyel müşterilerden gelen her türlü şikâyet ve bildirime adil ve objektif yaklaşımla şeffaf olarak en hızlı şekilde yanıt vererek, Müşteri bilgilerinin gizliliğine özen göstermek. Sonuçlar hakkında, müşteri odaklı yaklaşım ile desteklenmiş bilgilendirmede bulunmak,

Şikayetlerin kök sebeplerine inerek, tekrarını engelleyecek tedbirler alınmasını sağlamak, müşterilerden gelen şikayetleri bir fırsat olarak değerlendirip, iş süreçlerinde iyileştirme ve gelişmeler yapmak, yapılmasını sağlamak.


Miray A.Ş’ nin yürütmekte olduğu Alt yapı, Üst Yapı inşaat Taahhüt hizmetleri, Çevre Yönetim Sistemi’ni de etkin bir şekilde sürdürmekte ve Çevre Politikası’ na uygun olarak tüm faaliyetlerini düzenlemektedir.

Kuruluşumuzun tüm faaliyetleri kapsamında çevreyi korumayı ve çevreye zarar verecek uygulamalardan kaçınmayı temel prensip olarak kabul etmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’ ında belirtilen hususları yerine getirecek Çevre Yönetim Sistemi’nin, ilgili tüm dokümantasyonlarla birlikte, uygulanması için gerekli çalışmaların yapılması sağlanmakta ve bu sistemin sürekli olarak iyileştirilmesi için tüm faaliyetler kontrol edilmektedir.

Miray İnşaat A.Ş Çevre Politikası çerçevesinde;

Miray İnşaat A.Ş ‘nin yaptığı tüm çalışmalarda, bulunduğu şehir ve bölgedeki çevre ile ilgili yasal zorunluluklara ve uluslararası standartlara daima uygun hareket edilmesinin sağlanması için gerekli tüm önlemleri almayı ve takip etmeyi,

Sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde, çevrenin korunmasını ve kirlenmesinin önlenmesini desteklemeyi,

Çevre kirliliğine neden olabilecek durumları kontrol altına alarak çevreye verilebilecek zararları en aza indirmeyi,

Öncelikle şirket bünyesinde bulunan çalışanlar olmak üzere tüm iş ortaklarıyla birlikte sürekli gelişen bir çevre bilincinin tahsis edilmesini,

Alternatif Enerji kaynaklarına yönelmeyi ve desteklemeyi,
Kuruluşumuzla bütünleştirilmiş ve uygun yapılandırılmış etkin bir organizasyon içerisinde Çevre Yönetim Sistemi’ nin tüm gerekliliklerinin yürütülmesini taahhüt eder.


• Yaratıcılık ve Mükemmeliyet
• Dürüstlük ve Şeffaflık
• Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik
• Takım Çalışması
• Karşılıklı Saygı ve Sevgi
• Güven

Üst